Nadace The JetBrains Foundation Zásady ochrany osobních údajů

Verze 1.0, datum: 18. října 2022

V těchto zásadách ochrany osobních údajů popisujeme osobní údaje, které od vás shromažďujeme v souvislosti s naší činností, způsob jejich používání a zveřejňování a vaše možnosti přístupu k údajům nebo jejich aktualizace.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. My, Nadace The JetBrains Foundation, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 059 92 419, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1490, jsme správcem vašich osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných v souvislosti s činnostmi popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů v souladu s naším prospěšným účelem:

(a) poskytování dlouhodobé a strategické podpory pro rozvoj společnosti, vědy a vývoje technologií, které jsou prospěšné a přinášejí společnosti přidanou hodnotu;

b) poskytování cílené podpory a pomoci národnostním menšinám, migrantům nebo politicky, rasově či jinak pronásledovaným nebo znevýhodněným osobám v České republice i v zahraničí, které se díky této pomoci mohou znovu začlenit do společnosti a být jí prospěšné.

Proč shromažďujeme údaje a co shromažďujeme

Údaje shromažďujeme pro různé účely, na základě různých právních základů a po určitou dobu, jak je uvedeno níže:

a) Propagace existence, účelu a činnosti nadace - budeme vyhledávat, identifikovat, informovat, oslovovat a komunikovat s konečnými příjemci projektů vhodných pro podporu z nadace, potvrzovat zájem o konkrétní projekt, provádět marketingové kampaně na podporu naší činnosti a propojovat jednotlivé konečné příjemce s fyzickými a právnickými osobami zapojenými do realizace iniciativ, aktivit a projektů podporovaných nadací.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem stanovení obsahu, rozsahu a podrobností iniciativ, činností a projektů, vyhledání vhodných cílových příjemců a posouzení a rozhodnutí, zda máte nárok na podporu nadace. Zpracování vašich osobních údajů obvykle zakládáme na vašem souhlasu a kdykoli vás o něj požádáme, budeme vás o délce takového zpracování informovat.

b) Interní evidence a ochrana našich práv a zájmů - vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem vedení interní evidence o naší činnosti (zejména poskytování peněžních prostředků právnickým nebo fyzickým osobám realizujícím iniciativy, činnosti a projekty v souladu s účelem nadace, podávání zpráv příjemci o průběhu těchto iniciativ, činností a projektů a o dodržování podmínek použití prostředků) a ochrany našich zájmů. Naším právním základem pro takové zpracování je náš oprávněný zájem na vedení takové dokumentace a na naší ochraně. Vaše údaje můžeme za tímto účelem uchovávat až po dobu 10 let od darování.

c) Plnění zákonných povinností stanovených účetními, daňovými a jinými právními předpisy - vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pokud nám to ukládá zákon (abychom mohli využívat daňových výhod poskytovaných neziskovým organizacím, musíme doložit a prokázat, že peněžní prostředky byly poskytnuty v souladu s prospěšným účelem nadace). V takových případech bude naším právním základem pro zpracování splnění naší právní povinnosti. Doba trvání tohoto zpracování bude odpovídat zákonným požadavkům nebo bude nezbytná pro plnění zákonných povinností.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Mezi kategorie údajů, které se zpracovávají, patří:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Adresa
 • Datum narození
 • Číslo pasu nebo číslo jiného dokladu (občanský průkaz, vízum atd.) nebo dokonce kopie těchto dokladů prokazujících nárok na podporu z nadace

Naše služby můžeme poskytovat dětem mladším 15 let. Pokud jste dítě mladší 15 let, můžeme vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat pouze s dodatečným souhlasem vašich rodičů nebo zákonného zástupce. Pokud takový souhlas rodičů nebo zákonných zástupců nelze z objektivních důvodů poskytnout a chcete požádat o podporu nadace nebo se zúčastnit iniciativy, činnosti nebo projektu podporovaného nadací, kontaktujte nás.

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům

K dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje shromažďovány, můžeme osobní údaje sdílet s některými příjemci z řad třetích stran, které zapojujeme do našich iniciativ, aktivit a projektů. Mezi tyto příjemce mohou patřit:

 • JetBrains s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 265 02 275 jako zakladatel nadace.
 • Třetí strany, se kterými spolupracujeme k dosažení prospěšného účelu nadace (tj. jiné neziskové organizace, které finančně podporujeme, pronajímatelé, vzdělávací instituce nebo jiní poskytovatelé služeb).
 • Poskytovatelé služeb třetích stran, kteří nám pomáhají provozovat naše neziskové činnosti (tj. dodavatelé IT služeb, kteří poskytují služby ukládání a zálohování dat, právní a daňoví poradci, externí účetní), kteří podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s některými třetími stranami, pokud jsme k tomu povinni podle platných právních předpisů (zejména s daňovými úřady nebo jinými státními orgány vykonávajícími své zákonné pravomoci) nebo pokud je takové sdílení nezbytné k dosažení výše definovaných účelů (zejména se státními orgány nebo se stranami poškozenými v důsledku porušení platných právních předpisů).

Zabezpečení

Procesy používání osobních údajů před jejich zavedením přezkoumáváme. Děje se tak proto, aby se minimalizovalo používání údajů a abyste byli jako vlastník údajů informováni o jejich zpracování. Po uplynutí důvodu pro uložení údajů vaše osobní údaje z našich serverů odstraníme.

Používáme partnery k hostování našich služeb a webových stránek a ke zpracování vašich údajů, kteří splňují bezpečnostní požadavky JetBrains Group. Při výběru partnerů zjišťujeme, zda dodržují právní předpisy a bezpečnostní standardy, abychom se ujistili, že jsou vaše data uložena na bezpečném místě s příslušnými bezpečnostními opatřeními.

Umístění vašich osobních údajů

Veškeré servery nebo služby, které obsahují osobní údaje, se nacházejí v EU.

Vaše práva

Jak je stanoveno v místně platných zákonech o ochraně osobních údajů, můžete mít právo: (i) požadovat přístup ke svým osobním údajům; (ii) požadovat opravu svých osobních údajů; (iii) požadovat výmaz svých osobních údajů; (iv) požadovat omezení zpracování svých osobních údajů; (v) požadovat přenositelnost osobních údajů; nebo (vi) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

 • Právo na přístup Můžete mít právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům. Informace o zpracování osobních údajů zahrnují účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny. Toto právo však není absolutní a zájmy jiných osob mohou vaše právo na přístup omezit. Dále můžete mít právo získat kopii svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Za další požadované kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
 • Právo na opravu Můžete mít právo na opravu nepřesných osobních údajů. V závislosti na účelu zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, zejména poskytnutím doplňujícího prohlášení.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut) Za určitých okolností můžete mít právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali.
 • Právo na omezení zpracování Za určitých okolností můžete mít právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou příslušné osobní údaje označeny a mohou být námi zpracovávány pouze pro určité účely.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů Za určitých okolností můžete mít právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto osobní údaje jinému subjektu.
 • Právo vznést námitku Za určitých okolností můžete mít z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a požadovat, abychom vaše osobní údaje dále nezpracovávali.

Tato práva lze uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy privacy@jetbrains.com.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy, včetně aktuálních informací o zpracování vašich osobních údajů, nebo máte pocit, že byly tyto zásady ochrany osobních údajů jakkoli porušeny, neprodleně nás informujte na adrese privacy@jetbrains.com. Pokud nebude vaše žádost řádně vyřízena, můžete podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, v České republice u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice, telefonní číslo: +420 234 665 111. Další informace naleznete na adrese https://www.uoou.cz.